SPORTAMA JUNIOR CHAMPIONSHIPS VI - 2019 (PNP & UTR POINTS)
GIRLS U10 GREEN

Date:
23 Aug 2019—25 Aug 2019
Location:
sultan
Referee:
EKA

Group A
No Name Maula Sa'ya Milanesa Briana Susanto Hope Putri Toratio Ramma Koko Sakai Match Win Lose Set Game Games (%) Rank
1 Maula Sa'ya
- - -
- - -
1 0 -
4 4 -
4 4 -
0 0 -
4 4 -
0 0 -
3 2 1
-
-
-
-
- II
2 Milanesa Briana Susanto
4 4 -
1 0 -
- - -
- - -
4 4 -
1 0 -
4 4 -
0 0 -
3 3 -
-
-
-
-
- I
3 Hope Putri Toratio Ramma
0 0 -
4 4 -
1 0 -
4 4 -
- - -
- - -
4 4 -
0 0 -
3 1 2
-
-
-
-
- III
4 Koko Sakai
0 0 -
4 4 -
0 0 -
4 4 -
0 0 -
4 4 -
- - -
- - -
3 - 3
-
-
-
-
- IV